تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

شصت و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
موضوعات خدمات مهندسی مطرح و پس از بحث و گفتگو بشرح ذیل مصوب گردید:
الف: در خصوص تعیین تکلیف ثبت اضافه بنا پروژه‌هایی که مهندسین اولیه حضور ندارند مقرر گردید:
۱. در صورتیکه مجری اولیه حضور نداشته باشد مالک موظف است نسبت به معرفی مجری ذیصلاح اقدام نماید.
۲. در خصوص مجریان فوتی از مجری جایگزین تعداد کار کسر نگردد و کسر سهمیه تا پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی ۵۰% و بالای ۵۰% به نسبت پیشرفت فیزیکی باقیمانده باشد
۳. در خصوص مجریان غایب غیر فوتی از مجری جایگزین تعداد کار کسر می‌گردد و کسر سهمیه به میزان درصد پیشرفت فیزیکی باقیمانده باشد
۴. ناظر مکلف است بلافاصله نسبت به تعطیلی کارگاه و اقدامات قانونی تا معرفی مجری جایگزین و شروع بکار اجرا اقدام نماید.
۵. اگر پروژه‌ای به اتمام رسیده باشد مسئولیت تکمیل شناسنامه به عهده ناظر هماهنگ کننده می‌باشد
۶. در خصوص مهندسین ناظر فوتی چنانچه در دوره تعهد آن پروژه باشد از جایگزین ناظر کسر ظرفیت نشود و علاوه بر پرداخت ۲۰% از کل حق الزحمه و ۵۰% از باقیمانده حق الزحمه مهندس ناظر توسط سازمان پرداخت گردد به طوری که از ۲۵% حق الزحمه کمتر نشود
۷. در خصوص پروژه‌های زیر ۶۰۰ متر مربع موارد بالا لحاظ گردد به شرط اینکه از ۵۰% حق الزحمه کمتر نگردد
۸. در صورتیکه ناظر اولیه در منطقه حضور نداشته باشد مالک موظف است نسبت به معرفی مهندس ناظر جایگزین و پرداخت حق الزحمه اقدام نماید.
۹. مهندسین غایب در قید حیات جهت تصمیم گیری به شورای انتظامی معرفی گردند.