تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

شناسنامه فنی و ملکی:

اگر مجری پروژه ای با قرارداد دستمزدی و پیشرفت فیزیکی 100 درصد جهت آزادسازی 45 درصد اقدام کند ، آیا امکان آزادسازی در این درصد وجود دارد ؟

در صورت تایید گروه کنترل نظارت برای پروژه با پیشرفت فیزیکی 100درصد و داشتن پایانکار یا اتمام عملیات ، آزادسازی تنها با تکمیل دفترچه اطلاعات توسط مهندسین و ثبت نرم افزار ، در 100 درصد امکان پذیر است .

آزادسازی پروژه هایی که در افزایش بنا مجری دار می شوند به چه صورت است ؟

پروژه باید بعداز تکمیل نرم افزار شناسنامه فنی و ملکی و جداول مورد نظر تنها در 100 درصد آزاد شود.

اگر مجری پروژه ای با قرارداد پیمان مدیریت و پیشرفت فیزیکی 100 درصد جهت آزادسازی 75 درصد اقدام کند ، آیا امکان آزادسازی در 75 درصد وجود دارد ؟

در صورت تایید گروه کنترل نظارت برای پروژه با پیشرفت فیزیکی 100 درصد و داشتن پایانکار یا اتمام عملیات ، آزادسازی تنها با تکمیل دفترچه اطلاعات توسط مهندسین و ثبت نرم افزار ، در 100 درصد امکان پذیر است .

مجریان با در آزادسازی با پیشرفت 75 درصد (قرارداد پیمان مدیریت ) چه وظایفی در خصوص شناسنامه فنی و ملکی دارند ؟

مقرر گردید مجریان دفترچه اطلاعات را تا مرحله 75 درصد پرنموده و در زمان ارائه درخواست آزادسازی به دفتر نمایندگی ، دفترچه اطلاعات باید جهت تایید تا مرحله 75 درصد به رویت کارشناس دفتر برسد .

پروژه هایی با بلوک های مختلف در اجرا ( مانند شهرک ) جهت آزاد سازی به چه صورت باید اقدام گردد ؟

به ازای هر بلوک با هر درصد پیشرفت ، طبق دستورالعمل های آزادسازی ، و تکمیل دفترچه اطلاعات و یا نرم افزار شناسنامه فنی و ملکی انجام میشود .

مراحل فعال سازی کدهای تفکیک آپارتمان مهندسین پایه 3 ؟

بعداز شرکت در دوره های تئوری و کارآموزی تفکیک و صدور گواهینامه از جانب سازمان ، مهندسین پس از بارگذاری تصویر گواهینامه در کارتابل شخصی خود ، از طریق دفتر نمایندگی ، درخواستی مبنی بر بازگشایی فایل به سازمان ارسال مینمایند و سازمان نامه ای با همین عنوان به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال تا فایل از طریق نرم افزار اداره ثبت از تهران بازگشایی گردد .