تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۱ شهريور ۱۴۰۲ ۲۲:۱۴
کد خبر: ۱۳۴۳۵

یکصد و دهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ تشکیل و تصمیماتی
به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- سرفصل بودجه‌ای به شرح ذیل مطرح و مصوب گردید:
- سرفصل ۸۰۸ با زیر فصل‌های ۸۰۸۰۱ و ۸۰۸۰۲ و ۸۰۸۰۳ و ۸۰۸۰۴ پس از بحث و بررسی
به رای گذاشته شد و با تغییراتی به تصویب رسید
- سرفصل ۹۰۱ و ۹۰۳ و ۹۰۴ و ۹۰۵ و ۹۰۶ پس از بحث و بررسی به رای گذاشته شد و مورد
تصویب قرار گرفت.
- زیر فصل‌های ۹۰۲۱۰۱ و ۹۰۲۱۰۲ از سرفصل ۹۰۲ پس از بحث و بررسی به رای گذاشته شد
و مورد تصویب قرار گرفت

یکصد و یازدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ تشکیل و
تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- سرفصل بودجه ای به شرح ذیل مطرح و مصوب گردید:
- ادامه سرفصل ۹۰۲ شامل زیر فصل‌های ۹۰۲۱۰۳ الی ۹۰۲۱۱۵ پس از بحث و بررسی به رای
گذاشته شد و با تغییراتی مورد تصویب قرار گرفت.
- سرفصل ۹۰۷ و ۹۰۸ پس از بحث و بررسی به رای گذاشته شد و با تغییراتی مورد تصویب قرارگرفت.