تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۳ اسفند ۱۴۰۲ ۰۹:۲۹
کد خبر: ۱۴۰۰۴

یکصد و شصت و پنجمین جلسه هیات (فوق العاده) مدیره دوره نهم سازمان در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تشکیل گردید:
۱- نامه‌ای مبنی بر عدم برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در جلسه هیات مدیره ارائه گردید و با موافقت هیات مدیره به عنوان دستور اول تعیین شد ضمنا در نامه مذکور خواستار تعیین زمان برگزاری مجمع فوق العاده بودند.
۲-عدم برگزاری مجمع به رای گذاشته شد که با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۳-مجمع عمومی به صورت فوق العاده نوبت اول در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ و نوبت دوم در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ با دستور بودجه ۱۴۰۳ به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
الف – گزارش رئیس
ب – بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان اعم از:
۱- حقوق – مزایا – حق الزحمه – حق الجلسه – پاداش ارکان سازمان
۲- بررسی و تصویب منابع درآمدی و سرمایه‌ای سال ۱۴۰۳ سازمان مطابق با ماده ۳۷ قانون و نظام نامه موضوع ماده ۱۱۳ آیین نامه اجرایی ابلاغی شورای مرکزی.
۳- بررسی و تصویب ردیف‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ سازمان
۴- در خصوص آزمایشگاه بتن مقرر گردید:
الف – چنانچه ظرفیت آزمایشگاه‌های بتن هر ناحیه بیش از ۸۰ درصد مورد استفاده قرار گرفت، امکان استفاده از خدمات آزمایشگاهی بتن ناحیه‌های مجاور میسر گردد.
ب – چنانچه ظرفیت آزمایشگاه‌های بتن هر شهر بیش از ۹۵ درصد مورد استفاده قرار گرفته باشد بتواند به میزان ۱۰ درصد از ظرفیت سال آینده شرکت استفاده کند
۵- نامه‌ای با امضای ده نفر از اعضای هیات مدیره مبنی بر تعطیلی پنجم لغایت هشتم فروردین در دستور کار قرار گرفت و موضوع با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۶- ظرفیت طراحی مهندسین طراح در سال ۱۴۰۲ تا پایان فروردین ۱۴۰۳ قابلیت استفاده خواهد شد.
۷- ظرفیت مهندسین نقشه بردار در سال ۱۴۰۲ تا پایان همان سال قابل استفاده خواهد بود.
۸- ظرفیت آزمایشگاه‌های بتن و خاک در سال ۱۴۰۲ تا پایان همان سال قابل استفاده خواهد بود.
۹- مطابق ماده ۱۷ فصل پنجم مبحث ۲ تا اعلام هزینه ساخت و ساز پیشنهادی شورای مرکزی و وزارت خانه و قطعیت آن پیشنهاد افزایش تا سقف اختیارات هیات چهار نفره (بند ۱۷-۳) و همچنین درصد افزایش مجموع درصد حق الزحمه‌ها موضوع جدول شماره ۱۱ (بند ۱۷-۵) جهت اخذ تصمیم به هیات چهار نفره ارسال گردد.

یکصد و شصت و پنجمین جلسه هیات (فوق العاده) مدیره دوره نهم