تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ۲۳:۱۸
کد خبر: ۱۴۲۱۳

یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ تشکیل گردید:
موضوع پرونده شماره ۱۴۰۲۴۷۹۲۰۰۰۰۱۷۲۹۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ با حضور وکلای محترم سازمان مورد بحث قرار گرفت.

 

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم، مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ تشکیل گردید:
۱- مقرر گردید به استناد اجراییه به شماره پرونده ۱۴۰۲۴۷۹۲۰۰۰۱۷۲۹۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ و سایر اجرائیات مرتبط با این موضوع:
الف) واحد حقوقی به اتفاق وکیل پرونده نسبت به تهیه توافق نامه اقدام و قبل از هرگونه پرداختی نتیجه در جلسه آتی به هیات مدیره محترم ارائه گردد.
ب) با توجه به رای صادره، اداره‌ی اداری مالی و اداره‌ی خدمات مهندسی به اتفاق واحد حقوقی نسبت به تهیه گزارش در خصوص چگونگی و روند کار، حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز جهت ارائه گزارش به هیات مدیره اقدام نماید.
۲- مقرر گردید خرید باتری ups دفاتر از طریق برگزاری مناقصه اقدام گردد.
۳- با تمدید مهلت خروجی نظام تا پایان خرداد ماه به شرط پرداخت حق السهم سازمان مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ موافقت گردید.
۴- با درخواست شرکت زاویه سنج کران تا کران در خصوص پروژه آقای هادی یزدی موافقت گردید.
۵- درخواست شرکت پویاسازان راه طلایی نامه شماره ۱۹۶۱ مورد موافقت قرار گرفت.
۶- با افزایش تعرفه آموزشی به میزان ۳۰ درصد موافقت گردید.
۷- با اختصاص یارانه ۴۰ درصدی جهت مهندسین برای خرید کتاب که مطابق شیوه نامه حمایت از نشر کتاب مورد داوری کمیته آموزش قرار گرفته و تعداد معینی کتاب از مولف / مولفین محترم خریداری شده است، موافقت شد.
۸- موضوع اظهارات اخیر جناب آقای دکتر حمزه شکیب در مصاحبه مطبوعاتی ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ درباره ادعای فساد گسترده در سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران مطرح و ریاست سازمان مکلف گردید در صورت صحت خبر، نسبت به طرح دعوی کیفری و انتظامی جهت اعاده حیثیت اقدام نماید.

یکصد و هشتاد و پنجمین و یکصد و هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم