۲۳ فروردين ۱۳۹۵ ۱۲:۳۶
کد خبر: ۳۳۸۵
برگزاری دوره آموزشی صلاحیت بازرسی برق در شهرهای استان
به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندارن ،در پی برگزاری دو جلسه هماهنگی اجرای تفاهم نامه بازرسی برق با حضور هیأت رئیسه و گروه تخصصی برق سازمان، روسای دفاترنمایندگی ، مدیرعامل و کارشناسان توزیع برق استان و مدير امور توزيع نيروي برق غرب مازندران در دو منطقه شرق و غرب استان ، نظام مهندسی ساختمان مازندران در راستای اجرایی شدن این تفاهم نامه ،دوره آموزشی صلاحیت بازرسی برق را در دستور کار دارد.

  مهندسان برق دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر که در فراخوان ثبت نام  دوره آموزشی مذکور در روزهای 14 تا 25 بهمن ماه جهت شرکت در دوره ها ثبت نام نموده اند می توانند در دوره های آموزشی به شرح جداول ذیل شرکت نمایند.

دوره آموزشی صلاحیت بازرسی برق با همکاری کانون های مهندسین برگزار می شود و مهندسان عضو دفاتر نمایندگی شهرهای مذکور جهت شرکت در دوره ها مطابق جداول زمانبندی شده در محل کانون مهندسین شهر مربوطه حضور بهم رسانند.

کانون مهندسین آمل

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

بازرسی برق (تأسیسات برقی ساختمان )

25/1/95

18-14

مهندس فیاض

مبانی تفاهمنامه

25/1/95

30/18-18

دکتر محمد فیروزیان -دکتر احمدرضا گران

بازرسی برق (تأسیسات برقی ساختمان )

25/1/95

20-30/18

مهندس فیاض

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند)

26/1/95

11-8

14-11

مهندس فیاض

مهندس رضازاده

بازرسی برق ( مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

27/1/95

14-8

دکتر هادی حسینی

 

کانون مهندسین قائمشهر

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

مبانی تفاهمنامه

25/1/95

30/14-14

دکتر محمد فیروزیان - دکتر احمدرضا گران

بازرسی برق ( مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

25/1/95

20-30/14

مهندس احمد جعفری

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند)

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

26/1/95

11-8

30/14-30/11

مهندس نجف نژاد

مهندس محمد جعفری

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

27/1/95

14-8

مهندس محمد جعفری

 

کانون مهندسین بابل

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

25/1/95

16-14

مهندس محمد جعفری

مبانی تفاهمنامه

25/1/95

30/16-16

دکتر محمد فیروزیان -دکتر احمدرضا گران

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

25/1/95

20-3/16

مهندس محمد جعفری

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند )

26/1/95

11-8

14-11

مهندس محمد جعفری

مهندس زینتی

بازرسی برق ( مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

27/1/95

14-8

دکتر هادی یوسفی

 

ساری - سالن اجتماعات سازمان

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

 

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

30/1/95

20-14

مهندس محمد جعفری

 

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

مبانی تفاهمنامه

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند )

31/1/95

16-14

30/16-16

20-30/16

مهندس محمد جعفری

دکتر احمدرضا گران -دکتر محمد فیروزیان

مهندس شجاع محمودی

 

بازرسی برق ( مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

1/2/95

20-14

دکتر هادی حسینی

 

 

کانون مهندسین نوشهر

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

مبانی تفاهمنامه

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

30/1/95

16-14

30/16-16

20-30/16

مهندس احمدرضا موسوی

دکتر احمدرضا گران -دکتر محمد فیروزیان

مهندس احمدرضا موسوی

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند )

31/1/95

17-14

20-17

مهندس احمدرضا موسوی

مهندس شجاع محمودی

بازرسی برق ( مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

1/2/95

20-14

مهندس احمد جعفری

 

تنکابن - سالن اجتماعات دفتر نمایندگی تنکابن

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

مبانی تفاهمنامه

30/1/95

30/14-14

دکتر احمدرضا گران -دکتر محمد فیروزیان

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

30/1/95

20-30/14

مهندس احمد جعفری

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند )

31/1/95

17-14

20-17

مهندس احمد جعفری

مهندس احمد جعفری

بازرسی برق ( مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

1/2/95

20-14

مهندس احمدرضا موسوی

 

ساری - سالن اجتماعات سازمان

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

مبانی تفاهمنامه

8/2/95

30/14-14

دکتر احمدرضا گران -دکتر محمد فیروزیان

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

8/2/95

20-30/14

مهندس محمد جعفری

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند )

9/2/95

11-8

14-11

مهندس محمد جعفری

مهندس شجاع محمودی

بازرسی برق ( مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

10/2/95

14-8

دکتر هادی حسینی

 

کانون مهندسین آمل

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

8/2/95

30/17-14

 

مهندس فیاض

مبانی تفاهمنامه

8/2/95

18-30/17

دکتر محمد فیروزیان -دکتر احمدرضا گران

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

8/2/95

20-18

مهندس فیاض

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند )

9/2/95

11-8

14-11

مهندس فیاض

مهندس رضازاده

بازرسی برق (مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

10/2/95

14-8

مهندس احمد جعفری

 

کانون مهندسین بابل

عنوان دوره

تاریخ

زمان

نام استاد

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

8/2/95

16-14

دکتر احمدرضا گران

مبانی تفاهمنامه

8/2/95

30/16-16

دکتر محمد فیروزیان -دکتر احمدرضا گران

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

8/2/95

20-30/16

دکتر احمدرضا گران

بازرسی برق ( تأسیسات برقی ساختمان )

بازرسی برق ( آئین نامه انشعابات برق و دیماند )

9/2/95

11-8

14-11

دکتر احمدرضا گران

مهندس زینتی

بازرسی برق ( مبانی شبکه توزیع و رعایت حریم )

10/2/95

14-8

دکتر هادی یوسفی

ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: