اهم مصوبات کمیته آموزش

98/4/15

در راستای سیاست راهبردی کمیته آموزش دوره هشتم مقررگردید چارچوب برنامه ریزی کمیته مطرح و با توجه به مسائل و چالش ها و وظایف اعضای کمیته برنامه راهبردی سه ساله تنظیم و پس از تایید در جلسه هیات مدیره مطرح گردد.

در خصوص کمبود مدرس در برخی از دوره های ارتقا پایه و ورود به حرفه صحبت گردید و طبق نظر جمعی کمیته مقرر گردید فقط برای دروسی که بحرانی می باشند از طریق فراخوان قبلی مصاحبه و گزینش انجام شود و جذب مدرس بعد از ابلاغ سرفصل دوره های جدید انجام شود.

98/4/22

در خصوص راه اندازی سامانه آموزش در جلسه صحبت شد و جناب آقای دکتر رستمیان الگوریتم پیشنهادی خود را ارائه نمودند .مقرر گردید ایشان پس از تکمیل ، این الگوریتم را بصورت گام به گام و مرحله ای  نیز تهیه و در جلسه بعدی ارائه نمایند.

در خصوص شرح وظایف معین های آموزشی مقرر گردید پس از دعوت از ایشان در جلسه ای ضمن شنیدن نظرات و مشکلات ایشان ، در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد مجریان آموزشی بررسی های لازم انجام شود.

98/5/5

در خصوص سیاست راهبردی کمیته آموزش بحث و بررسی گردید و جناب آقای دکتر حق جو جدولی را تهیه ودر اختیار اعضای کمیته قرار دادند ، مقرر گردید ایشان پیش نویس را ظرف مدت یک ماه تهیه و ارائه نمایند.

در خصوص نحوه پذیرش مدرس در دروس بحرانی پیشنهاد گردید رییس محترم سازمان نظام مهندسی با مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان مازندران مذاکره نموده و رویه واحدی تعریف و تعیین گردد.

98/5/12

بررسی نامه ها

98/5/26

کلیه فراخوان ها دسته بندی شده و طبق بند 3 صورتجلسه مورخ 4/22 دروس بحرانی تعیین شده بررسی گردید ، مقرر شد پس از بررسی امتیاز اولیه تعیین و در جلسه مطرح گردد.

در خصوص گردش کار و شیوه نامه آموزشی و مجریان آموزشی تصمیم گرفته شد که تهیه و تنظیم شیوه نامه آموزشی در دستور کار کمیته آموزش قرار گیرد.

مقرر گردید جلسه ای مشترک با مجریان آموزش و نیز معین های آموزش برگزار گردد.


ارسال نظرات
نظر شما:
غیرقابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۰
انتشاریافته:
نام:
ایمیل: