تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۶ مهر ۱۴۰۲ ۰۱:۰۰
کد خبر: ۱۳۵۲۲

یکصد و نوزدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تشکیل گردید:

۱- موضوع دستور تعیین ترکیب هیأت اجرایی دفاتر نمایندگی (یازده شهر باقیمانده) که انتخابات برگزار نگردید.
مورد بحث و تبادل قرار گرفت که آقای مهندس جمشید نجفی بعنوان سرپرست دفتر قائمشهر و آقای مهندس
محمدرضا فاطمی نیا بعنوان سرپرست دفتر نمایندگی بابل با ۹ رای انتخاب گردیدند. پس از آن جلسه با ترک
چند نفر از اعضای هیات مدیره از نصاب خارج شد و تصمیم گیری در خصوص دفاتر باقیمانده به جلسه آتی
موکول گردید..

یکصد و بیستمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ تشکیل گردید:
۱- جلسه پس از آغاز در دستور اول با ترک چند نفر از اعضای هیات مدیره از نصاب خارج شد.