تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۳ اسفند ۱۴۰۲ ۱۷:۰۱
کد خبر: ۱۳۹۷۱

یکصد و شصتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تشکیل گردید‎:‎
موضوعات خدمات مهندسی پس از بحث و گفتگو به شرح ذیل تصویب شد‎: ‎
الف –‏‎ ‎چنانچه در هر شهری ظرفیت اشتغال یا تعداد کار یک رشته در هر پایه به ۷۵% رسیده باشد مقرر شد:‏
‏ ۱- از خدمات ناظرین شهر‌های هم جوار استفاده شود
‏۲- پیشنهاد افزایش بیست درصدی ظرفیت اشتغال مهندسان (اشخاص حقیقی) که در هر شهر در یک رشته و هر پایه تا هفتاد و پنج ‏درصد تکمیل شده است، در جلسه بعدی هیات چهار نفره طرح گردد. ‏
ب - در خصوص نحوه انتخاب مهندسان پروژه دفتر نمایندگی نوشهر مقرر شد: اگر مهندسان طراح فعلی پروژه ظرفیت و صلاحیت ‏لازم را دارند، خدمات طراحی این طراحان استفاده شود، و در صورت عدم صلاحیت و ظرفیت طراحان فعلی پروژه، مهندسان طراح ‏دارای ظرفیت و صلاحیت توسط رئیس دفتر انتخاب و ناظرین پروژه هم از طریق فرایند ارجاع نظارت انتخاب گردند‎. ‎
ج - در خصوص انتقال مهندسین نقشه بردار به ناحیه مجاور مقرر گردید‎: ‎
‏۱-‏ در صورتیکه نقشه بردار قصد انتقالی به شهر‌های ناحیه مجاور را داشته باشد کلیه پروژه‌ها در تعهد نقشه بردار مربوطه باقی ‏خواهد ماند‎. ‎
‏۲-‏ ‎ ‎در صورت انتقال به ناحیه غیر مجاور چنانچه پروژه در مرحله‌ی پس از اتمام اسکلت باشد، در تعهد همان نقشه بردار باقی ‏می ماند و برای پروژه‌های قبل از اتمام اسکلت از خدمات نقشه بردار جدید استفاده و کلیه تعهدات به نقشه بردار جدید ‏انتقال داده شود
‏۳-‏ چنانچه نقشه بردار درخواست انتقالی به خارج از استان را داشته باشد می‌بایست کلیه پروژه‌های خود را به مهندس نقشه ‏بردار جدید انتقال دهد و یا تعیین تکلیف نماید‎. ‎
تبصره۱: به استناد بند‌های یک و دو و سه پروژه‌های مربوط به تفکیک آپارتمان در صورتی که ثبت موقت شده باشد ‏مهندس جایگزین معرفی نماید‎. ‎
تبصره ۲: بدیهی است کلیه موارد فوق می‌بایست به تایید مالک برسد و تسویه حساب‌های مالی در اضافه بنا‌ها ‏توسط نقشه بردار‌های اولیه و جایگزین می‌بایست انجام گیرد
د - مقرر گردید مهندسینی که دارای صلاحیت اجرا می‌باشند در صورت داشتن حداقل دو دانگ مالکیت پروژه می‌توانند ‏فقط یک بار در هر برش زمانی با رعایت صلاحیت و ظرفیت مجری پروژه خود در سطح استان باشند‎. ‎
ه - مقرر شد در شهر‌هایی که ظرفیت کل مجریان شهر بیش از هفتاد و پنج در صد استفاده شده در خصوص آزاد سازی ‏پروژه‌هایی که تعطیلی کارگاه تا پایان سال ۱۴۰۲ به سقف ۱۲ ماه می‌رسند، اقدامات لازم انجام شود‎. ‎


یکصد و شصت و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ تشکیل ‏گردید:‏
‏۱-‏ برگزاری مراسم روز معمار ۱۴۰۳ مصوب گردید
‏۲-‏ بررسی طرح‌های پژوهشی به کارگروهی متشکل از چهار عضو هیات مدیره آقایان یاسر ابراهیمیان، مبین افضلی ‏راد، یاسر رستمیان و خانم فاطمه ابراهیم زاده تفویض اختیار گردید و مقرر شد این طرح‌ها تا یک ماه تعیین ‏تکلیف نهایی گردند. ‏
‏۳-‏ در خصوص تصمیم گیری شرایط پرداختی به اعضای علی البدل هیات مدیره با توجه به نامه شرایط خروج ‏مشمولیت اعضای علی البدل از تعارض منافع، مقرر شد جهت استعلام موضوع و فرایند آن با شورای مرکزی ‏مکاتبه انجام گیرد. ‏
‏۴-‏ در دستور بودجه ۱۴۰۳ منابع درآمدی سازمان به استناد پاسخ استعلام از شورای مرکزی ارائه شد و مقرر گردید ‏در جلسه روز دوشنبه با حضور مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان و مدیر کل محترم سازمان بازرسی استان ‏مجددا طرح و نهایی شود. ‏
‏۵-‏ در ادامه دستور بودجه ۱۴۰۳ ردیف‌های هزینه‌ای طرح و تشریح شد و سر فصل ۸۰۱ و ۸۰۲ مصوب شد. ‏سرفصل ۸۰۳ با اعمال تغییر در ردیف‌های ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ مصوب گردید. سرفصل ۸۰۴ به غیر از ردیف ۸۰۴۰۶ ‏مصوب گردید. سرفصل ۸۰۵ و ۸۰۶ مصوب شد. سرفصل ۸۰۷ با اعمال تغییرات در دو ردیف ۸۰۸۰۱ و ۸۰۸۰۴ ‏مصوب شد. ‏
‏۶-‏ در خصوص اخذ استاندارد آسانسور دفتر نمایندگی آمل مقرر شد کلیه هزینه‌های مربوط توسط سازمان پرداخت ‏شود و به اندازه حق السهم ازکانون مهندسین ضمانت (سفته) دریافت شود. ‏
‏۷-‏ مقرر شد در خصوص انتخاب نقشه بردار هر پروژه، اگر سه بار وارد فرایند رندوم شد و مهندس نقشه بردار ‏انصراف داد، انتخاب نقشه بردار توسط مالک و از شهر مجاور همان ناحیه و از سهمیه رندوم مهندس نقشه بردار ‏باشد. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۲ این فرایند پس از دوبار انصراف انجام شود. ‏
‏۸-‏ مقرر شد درصورتیکه خدمات طراحی پروژه در هر یک از بخش‌ها به نام شرکت تطبیق یافته ثبت شود شرکت ‏می‌تواند مطابق با بند ** ذیل جدول شماره ۵ شیوه نامه شرکت‌ها نظارت پروژه را تا میزان ظرفیت شرکت، در ‏همان بخش خارج از ارجاع به عهده بگیرد و جهت متراژ مازاد بر ظرفیت، ناظر ذیصلاح از طریق سیستم ارجاع ‏انتخاب گردد‎.

یکصد و شصتمین و یکصد و شصت و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم